Natječaji

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa POMOĆNIK U NASTAVI

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa POMOĆNIK U NASTAVI

CENTAR ZA AUTIZAM

Vinkovačka  3,

31 000 Osijek

KLASA: 112-03/22-01/415

URBROJ: 2158-52-22-01-415

Osijek, 28. studeni 2022. godine.

 

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. )  i EU projekta ”Učimo zajedno 6”, Centar za autizam, Vinkovačka 3, Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 POMOĆNIK U NASTAVI –  2 izvršitelja na određeno vrijeme (najkasnije do 30. lipnja 2023. godine), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) u Centru za autizam, Vinkovačka 3, 31 000 Osijek.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18.):

završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija (pomoćnik u nastavi)

 

Prijava na  natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
–  životopis,
–  dokaz o državljanstvu,
–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
–  uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO odnosno elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

U prijavi na natječaj obvezno  je navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, broj telefona/mobitela (prema mogućnostima kandidata i e-mail adresu).

Kandidat koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja objavljenog na poveznici:

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/autism-center-osijek.appspot.com/o/documents-tLPLNcOADO7A1fHNrRmoa-Pravilnik%20o%20nacinu%20i%20postupku%20zaposljavanja.docx?alt=media&token=40ace99a-eb13-4cee-a84d-b20bab46c98e

 

 

Za kandidata koji ne pristupi procjeni/testiranju u točno određeno vrijeme smatrat će se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka.

O vremenu i mjestu procjene odnosno testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra : https://cza-os.hr najmanje 5 dana prije predviđene procjene odnosno testiranja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju  se  kandidatu. Prilikom izbora kandidat je dužan predočiti izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Centar za autizam , p.p. 85,  31001 Osijek s naznakom “Za natječaj”.

Natječaj je objavljen na  mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči  školske ustanove,  dana 28. studenog 2022. godine.  Rok za prijavu  kandidata  je osam dana od dana objave natječaja.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranici Centra: https://cza-os.hr

 

 

Skip to content