Natječaji

Natječaj – POMOĆNIK U NASTAVI

Natječaj – POMOĆNIK U NASTAVI

 CENTAR ZA AUTIZAM

Vinkovačka  3,

31 000 Osijek

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2158-52-23-103

Osijek, 7. studeni 2023. godine.

 

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Radno mjesto

 

Broj traženih radnika :  3

Vrsta zaposlenja:           Na određeno, upražnjeno radno mjesto

Radno vrijeme:              Minimalno 20 sati tjedno

Smještaj:                        Nema smještaja

Natječaj vrijedi od:        24.10.2023.

Natječaj vrijedi do:        2.11.2023.

 

Posloprimac : Centar za autizam, Vinkovačka 3, 31 000 Osijek

 

Razina obrazovanja:      Srednja škola – 4 godine

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 

Radno iskustvo:             Nije važno

Ostale informacije:

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (”Narodne novine” broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  CENTAR ZA AUTIZAM, Vinkovačka 3, Osijek objavljuje

 

Natječaj za obavljanje posla pomoćnika u nastavi  

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

 

 

POMOĆNIK U NASTAVI

 

 • Broj traženih osoba 3
 • Mjesto rada: Osijek
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.
 • U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola – 4 godine
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju

 

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

 

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  dostavljaju se na adresu: Centar za autizam , p.p. 85,  31001 Osijek s naznakom ”Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!”

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Natječaj će biti objavljen 7. studenog 2023. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči Centra za autizam.

 

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

 

 

Skip to content